Skip to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

images/stories/มาฆบูชา 1.jpg

images/stories/on.gif  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนโต๊ะหยี หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังคลิกที่นี่
images/stories/on.gif  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง  คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  เปิดรับลงทะเบียน ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ รายใหม่และรายที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไปคลิกที่นี่
images/stories/on.gif  ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2563) คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  ประกาศประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลิพัง หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือ-บ้านนายเร๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอู่หนิง หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  ประกาศสอบราคาจ้าง ถนน คสล.สายท่ารือ-บ้านนายเร๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  ประกาศสอบราคาจ้าง ถนน คสล.สายอู่หนิง หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตก หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตก หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา หมู่ที่ 5 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 1 คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  ราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ( Ltax 3000 ) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  ประกาศสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)แบบ IP/Network Camera คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  โครงการปรับปรุงถนนด้วยลูกรังหรือหินผุภายในหมู่ที่ 7 (สายนาใต้) คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  รายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  ประกาศสอบราคางานจ้างท่อ 3 โครงการ คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  โครงการก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทอนตีน หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  โครงการก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยมหล่อสำเร็จรูปซอยควนโต๊ะหมุ้ม หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังประจำปีงบประมาณ 2558 คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  โครงการก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยมหล่อสำเร็จรูปซอยบ้านโกย้ง หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) คลิกที่นี่
images/stories/on.gif  ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ภายในจังหวัดตรังได้  คลิกที่นี่
 images/stories/on.gif  เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย  คลิกที่นี่
 images/stories/on.gif  เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน  คลิกที่นี่
 images/stories/on.gif  เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับภาษีบำรุงท้องที่  คลิกที่นี่

แหล่ง ท่องเที่ยว

ภาพกิจกรรม


ปล่อยปลาวันแม่4


โครงการขุดสระน้ำเศรษฐกิจพอเพียง1


DSCF8337


ปล่อยปลาวันแม่3


DSCF8311


ปล่อยปลาวันแม่


คูระบายน้ำ


อบต ลิพัง

ข่าวเด่นประจำวัน

Home
บริการ Internrt ฟรี!
ข่าวสารทั่วไป - ข่าวสารทั่วไป
เขียนโดย Administrator   
images/stories/internet.jpgInternet  ฟรี!    
   องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปใช้บริการ Internet ตำบล ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  ตามโครงการ Internet ตำบล เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังและกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 22 ก.พ. 2012 11:25น. )
Google
Web www,lipung.com

เข้าสู่ระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

ฝากข้อความ

Name:

Message:

           images/stories/somjet.jpg
           นายสมเจตน์ หนูหมาด 
              นายก อบต.ลิพัง

             images/stories/dscf0355.jpg
             นายอนันต์  คงมี 
             ปลัด อบต.ลิพัง

             images/stories/images1.jpg

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น

images/stories/roadmap_01.jpg


Top